Imonės buveinės adresas nurodomas steigimo ir registravimo dokumentuose. Pasikeitus įmonės adresui, turi būti keičiami ir Juridinių asmenų registre registruoti įmonės duomenys bei dokumentai. Jei jūsų įmonės realus adresas skiriasi nuo to, kuris nurodytas įstatuose ir įmonės registravimo pažymėjime, turite pakeisti įstatus ir įregistruoti juos VĮ Registrų centras. Tokiu atveju jums taip pat bus išduotas naujas įmonės registravimo pažymėjimas.

Juridinis asmuo privalo turėti savo pavadinimą, pagal kurį jį būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų. Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Juridinio asmens pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl juridinio asmens steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Juridinio asmens pavadinimas atskirai neregistruojamas ir yra saugomas nuo tos dienos, kai juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį. Juridinių asmenų registro nuostatai gali nustatyti papildomus reikalavimus juridinių asmenų pavadinimui.

Steigiamo juridinio asmens pavadinimas įtraukiamas į juridinių asmenų registrą šešiems mėnesiams ir šiam terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai juridinio asmens steigėjams. Neleidžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo.

Suteikiame įmonei pavadinimą:

  • steigiant AB (Akcinę bendrovę)
  • steigiant UAB (Uždarąją akcinę bendrovę)
  • steigiant ASOCIACIJĄ
  • steigiant DNSB (Daugiabučių namų savininkų bendriją)
  • steigiant VšĮ (Viešąją įstaigą)
  • steigiant KŪB (Komandinę ūkinę bendriją)
  • steigiant LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ
  • steigiant IĮ (Individualią įmonę)
  • ir kt.