PAJAMOS, ĮPLAUKOS IR PELNAS: KAIP NESUPAINIOTI

0519_psl_klats_720Tenka pastebėti, kad neretai painiojami šie terminai: pajamos, įplaukos, pelnas. Kaip juos suprasti, atskirti ir nesupainioti? Kas yra bendrasis, veiklos, grynasis pelnas ir kaip jie yra apskaičiuojami?

Kiekvienos įmonės veiklos tikslas – parduoti prekes (suteikti paslaugas) ir iš to uždirbti pajamų bei pelno. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatyme pajamos apibrėžtos, kaip ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį, t. y. turto padidėjimas ar įsipareigojimų sumažėjimas, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Pajamomis nelaikomos trečiųjų asmenų vardu gautos sumos, savininkų (akcininkų) įnašai ir į biudžetą mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (pardavimo PVM).

Suvokiant, kas yra pajamos, pagrindiniai akcentai yra šie: pardavus prekes ar suteikus paslaugas, gaunama ekonominė nauda, kuri pasireiškia įmonės turto padidėjimu. Be to, pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą.

Dėl pirkėjų ir paslaugų gavėjų skolų įmonei, t. y. dėl debetinių skolų, pajamos nesutampa su įplaukomis. Įplaukos – įmonės (juridinio asmens) gaunamos piniginės lėšos, nepaisant, ar jos uždirbtos (pvz., įplaukos už prenumeratą iki leidinių išsiuntimo), t. y. neatsižvelgiant į tai, ar jos pripažįstamos pajamomis, ar jomis nelaikomos (per ataskaitinį laikotarpį). Pastaruoju atveju šios lėšos nurodomos balanse kaip įmonės įsipareigojimai.

Vienas svarbiausių įmonių finansinių rodiklių yra pelnas. Ši sąvoka paprastai vartojama skirtumui tarp pajamų ir išlaidų nusakyti.

Pagrindiniai veikloje naudojami pelno apskaičiavimo būdai:

  1. Bendrasis pelnas – tai skirtumas tarp pajamų ir savikainos.
  2. Veiklos pelnas apskaičiuojamas pagal formulę: veiklos pelnas = bendrasis pelnas – veiklos sąnaudos.
  3. Grynasis pelnas – tai įmonės finansinis rodiklis, kuris parodo galutinį veiklos rezultatą. Jis apskaičiuojamas iš pajamų atskaičius visas sąnaudas ir mokesčius. Tai vienas iš finansinių rodiklių, kuris yra svarbus sprendžiant apie ūkio subjekto pelningumą.