Teikiame konsultacijas bendrovių įstatinio kapitalo didinimo klausimais visos procedūros metu, surašome protokolus, akcijų pasirašymo sutartis, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują įstatų redakciją ir kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą paskelbimą, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.

 

Įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre.

Įstatinis kapitalas didinamas papildomais akcininkų ir kitų asmenų inašais tik išleidžiant naujas akcijas. Naujai išleidžiamos akcijos gali būti apmokamos tiek piniginiais, tiek turtiniais įnašais.

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t. y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Jeigu bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, įstatinį kapitalą galima didinti tik iš perkainojimo rezervo.

 

Reikalinga informacija ir dokumentai

 • Bendrovės dokumentai ir duomenys: registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai.
 • Bendrovės akcininkų ir kitų akcijas pasirašančių asmenų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos; jeigu akcininkas yra juridinis asmuo: registravimo pažymėjimas, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai ar kt.), vadovo ir valdybos (jeigu valdyba sudaroma) narių paskyrimo dokumentai, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;
 • informacija apie kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų skaičių;
 • suma, kuria bus didinamas įstatinis kapitalas;
 • išleidžiamų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir minimali emisijos kaina;
 •  jeigu įstatinis kapitalas didinamas padidinant akcijų nominalią vertę, suma, kuria bus didinama akcijos nominali vertė;
 • akcininkų arba kitų asmenų įsigyjamų akcijų skaičius;
 • piniginių ir /ar turtinių įnašų sumos;
 • didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, turi būti pateikta metinė finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos).

 

 Mes pasirūpinsime:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo didinimo klausimais;
 • surašysime akcininkų susirinkimo protokolus / vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią akcijų pasirašymo sutartį ir  kitus teisinius dokumentus;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • užpildysime akcijų apskaitos dokumentus.

 

Įstatinio kapitalo didinimo kaina priklauso nuo įstatinio kapitalo didinimo sumos.