KADA PRIVALOME REGISTRUOTIS PVM MOKĖTOJU?

 Kada privalome registruotis PVM mokėtoju?

Dažnai iš mūsų bendrovės klientų išgirstame klausimus – ar privalome registruotis PVM mokėtojais? Kada tai privalome padaryti? Kokie yra reikalavimai? Atsakydami į Jūsų paklausimus, išvardinsime pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais.

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju, kai:

Privalomas registravimas LR apmokestinamiesiems asmenims:

1. Lietuvoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų.
2. Asmenys (vieni ar kartu su kitais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jų kontroliuojamų juridinių asmenų ir jų pačių bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą.
3. Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų.

Privalomas registravimas užsienio apmokestinamiesiems asmenims:

1. Užsienio valstybės asmenys privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju nuo pat ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jis tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas.
2. Užsienio asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą, privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) per praėjusius kalendorinius metus viršija arba einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų.
3. Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų.

Privalomi dokumentai, registruojantis PVM mokėtojų:

1. Prašymas įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.
2. Duomenis apie apmokestinamojo asmens dalyvius – akcininkus.
3. Duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis bei įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
4. Duomenis apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);
5. Duomenis apie buveinės, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai).
6. Sutartis su tiekėjais, pirkėjais, įrodančius veiklos tęstinumą.

Savanoriškas registravimas:

Apmokestinamasis asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, taip pat turi teisę pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, neatsižvelgdamas į tai, kad bendra atlygio suma nesiekia nustatytos ribos. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei. Registruotis savanoriškai į PVM mokėtojus verta tik tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų ar prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai.

Straipsnis parašytas remiantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymu 2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751 (Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)